TRANG CHỦ Theo dòng thời sự Sắc thái văn hóa xứ Thanh Văn hóa - Văn nghệ Thể thao Du lịch Gia đình - Nhà trường - Xã hội Miền núi - Dân tộc
Thứ bảy, ngày 28/05/2016 Email: vanhoadoisongdientu@gmail.com
Tìm kiếm
Văn hóa - Văn nghệ :: Xây dựng đời sống văn hóa  
Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở: Giải pháp nâng cao chất lượng (25/09/2013-6:36)
    (VH&ĐS) Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là chủ trương quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã được khẳng định tại Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII).
Sinh hoạt văn hóa ở nhà văn hóa thôn nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi.
 
Trong những năm qua, công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và quần chúng nhân dân đặc biệt quan tâm. Nhà nước đã có các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở với những đề án và hàng loạt các dự án lớn, việc đầu tư và phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa được chú trọng. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động luôn hướng về cơ sở và hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng đã đạt nhiều kết quả tốt. Hệ thống các thiết chế văn hóa như: Nhà văn hóa, sân thể thao, câu lạc bộ, nhà giáo dục cộng đồng... đã được xây dựng rộng khắp làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Hầu hết các đơn vị đều có hoạt động văn hóa, nhân dân được đọc sách báo, nghe đài, xem vô tuyến, xem biểu diễn nghệ thuật, xóa các "điểm trắng" về hoạt động văn hóa. Các phong trào "xây dựng nếp sống văn hóa", "làng văn hóa"... đã tạo nên sự chuyển biến trong nhận thức của cộng đồng dân cư về vai trò của văn hóa và cuốn hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, ổn định chính trị, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội. Thông qua việc xây dựng đời sống văn hóa, các yếu tố văn hóa và nhân tố con người đã được phát huy tạo ra động lực thúc đẩy kinh tế phát triển, góp phần xóa đói giảm nghèo, giải quyết các chính sách xã hội.
 
Ngoài những mặt đạt được trên, công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở vẫn còn một số hạn chế sau: Sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của các cấp ủy Đảng và chính quyền nhiều lúc, nhiều nơi chưa thường xuyên, liên tục. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực đời sống văn hóa ở cơ sở còn chưa vững chắc, chất lượng chưa cao, nhiều phong trào còn mang tính hình thức và bệnh thành tích. Cơ sở vật chất và hệ thống thiết chế văn hóa xã hội ở các đơn vị cơ sở còn thiếu thốn, nhất là vùng sâu, vùng xa. Đội ngũ cán bộ quản lý hoạt động văn hóa còn thiếu và yếu về chuyên môn nghiệp vụ, chính sách đãi ngộ chưa  thỏa đáng. Các tiêu cực xã hội và tệ nạn xã hội ở cơ sở còn diễn biến phức tạp, chưa được ngăn chặn và xử lý kịp thời...
 
Trong thời gian tới, để thực hiện tốt hơn công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chúng ta cần tập trung một số giải pháp chủ yếu như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia tích cực vào phong trào thi đua yêu nước và Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ ở cơ sở; tổ chức thực hiện tốt các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tạo nên sự phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu của phong trào; tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015, gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đầu tư xây dựng và hoàn thiện các thiết chế  văn hóa thông tin ở cơ sở, khai thác và phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa để phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của cộng đồng dân cư. Bên cạnh việc tăng nguồn kinh phí của Nhà nước cho các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, cần phát huy vai trò của các tổ chức kinh tế, xã hội trong và ngoài nước, hỗ trợ phát triển văn hóa. Đẩy mạnh công tác đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, có chính sách đãi ngộ thỏa đáng để họ yên tâm phục vụ cộng đồng. Tăng cường vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, khuyến khích các tổ chức xã hội tham gia vào xây dựng và phát triển văn hóa cơ sở. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc xây dựng gia đình văn hóa cũng như mối quan hệ gắn bó thường xuyên giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Tăng cường hoạt động của các tổ chức văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng phong trào quần chúng hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
 
Thường xuyên tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, khắc phục những mặt yếu kém trong các hoạt động và phong trào liên quan đến công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc ở các cấp trong việc phối hợp lãnh đạo, tổ chức, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
 
 
 
 
 
Nguyễn Văn Đại
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.
 
 
 

 

Gửi phản hồi
Các tin khác:
 • Công bố giải sách hay 2013 do độc giả bình chọn (23/09/2013-9:08)
 • Thư viện nhỏ nơi làng quê hiếu học (21/09/2013-7:23)
 • Thư viện điện tử ở vùng sâu (11/09/2013-8:00)
 • Xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao: Hiệu quả từ việc xã hội hóa (03/09/2013-6:26)
 • GS-TS Nguyễn Văn Huy: Bảo tàng không phải là nơi "giao khoán" (02/09/2013-9:06)
 • Xây dựng nhà văn hóa ở khu vực miền núi: Sao cho phù hợp? (31/08/2013-7:31)
 • Bá Thước: Sôi nổi các hoạt động văn hóa - văn nghệ (30/08/2013-6:23)
 • Gìn giữ, phát huy văn hóa làng trong xây dựng NTM (30/08/2013-7:12)
 • Xây dựng và phát triển văn hóa ở chiều sâu và tầm cao (28/08/2013-7:43)
 • Nhìn từ đề án trang bị sách về cơ sở (24/08/2013-9:16)

 • TIN MỚI NÓNG
  Việt Nam giành nhất tại Giải vô địch Karatedo mở rộng lần thứ nhất
  Tịch thu lượng lớn mỡ bẩn tại “lò” sản xuất
  Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
  Tiếp tục vun đắp truyền thống kết nghĩa Thanh Hóa - Quảng Nam
  Thực hiện nghiêm túc “Trực ban, trực chiến, trực phản ứng nhanh”
  Bấp bênh đời sống công nhân (Bài 2): Nhà giữ trẻ trong KCN Ước mơ có xa vời?
  Trăn trở làng nghề mây tre đan Quảng Phong
  Thương những mùa hạ cũ
  Theo dòng thời sự Sắc thái văn hóa xứ Thanh Văn hóa - Văn nghệ Thể thao Du lịch Gia đình - Nhà trường - Xã hội Miền núi - Dân tộc Đặt làm trang chủ